ஜெ. மருத்துவனை போகும் முன் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சி & பேச்சு Jeyalalitha Last speeches 
ஜெ. மருத்துவனை போகும் முன் கலந்துகொண்ட நிகழ்ச்சி & பேச்சு Jeyalalitha Last speeches