மீனவர்களின் குடியிருப்புகளை சூறையாடியதின் பின்னணி என்ன? 
மீனவர்களின் குடியிருப்புகளை சூறையாடியதின் பின்னணி என்ன?