தர்பூசணி போன்ற பெரிய தலை பச்சிளம் குழந்தையின் பரிதாப நிலை தர்பூசணி போன்ற பெரிய தலை பச்சிளம் குழந்தையின் பரிதாப நிலை