அருகில் யாருமே இல்லை! இதயக் கோளாறு காரணமாக நாதியற்று செத்துப் போன காந்திமதி! 
அருகில் யாருமே இல்லை! இதயக் கோளாறு காரணமாக நாதியற்று செத்துப் போன காந்திமதி!