"புனித சடங்கு" என்ற பெயரில் பெண்களுக்கு நடக்கும் பெண் உறுப்பு சிதைவு - கொடூரத்தின் உச்சம் 
"புனித சடங்கு" என்ற பெயரில் பெண்களுக்கு நடக்கும் பெண் உறுப்பு சிதைவு - கொடூரத்தின் உச்சம்