போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அடித்து விரட்டும் போலிஸ் 
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அடித்து விரட்டும் போலிஸ்