போலிசை வைத்து கலவரத்தை தூண்டியது ஓ.பி.எஸ் இல்லை ! இவர்தானாம் !! திடுக்கிடும் உண்மைகள் ! 
போலிசை வைத்து கலவரத்தை தூண்டியது ஓ.பி.எஸ் இல்லை ! இவர்தானாம் !! திடுக்கிடும் உண்மைகள் !