கடவுளே,சிம்ரனுக்கு என்னாச்சு ! எப்படி இருந்த நடிகைக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா 
கடவுளே,சிம்ரனுக்கு என்னாச்சு ! எப்படி இருந்த நடிகைக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா