ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் தல அஜித் நடந்து கொண்ட விதத்தை பாருங்கள் உண்மையில் தல தலதான் 
ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் தல அஜித் நடந்து கொண்ட விதத்தை பாருங்கள் உண்மையில் தல தலதான்