வேலுரில் ஜல்லிக்கட்டை வலியுறுத்தி மின் கம்பத்தில் ஏறி மாணவர் தற்கொலை முயற்சி 
வேலுரில் ஜல்லிக்கட்டை வலியுறுத்தி மின் கம்பத்தில் ஏறி மாணவர் தற்கொலை முயற்சி