ஜெயலலிதா இருந்த அறையின் வாடகை எவ்வளவு தெரியுமா? | This is the Cost of accommodation for Jayalalithaa at Apollo Hospital per day 
ஜெயலலிதா இருந்த அறையின் வாடகை எவ்வளவு தெரியுமா? | This is the Cost of accommodation for Jayalalithaa at Apollo Hospital per day