மனைவியை துரத்தி துரத்தி கத்தியால் குத்தும் கணவர், துணிச்சலுடன் காப்பாற்றும் பெண் 
மனைவியை துரத்தி துரத்தி கத்தியால் குத்தும் கணவர், துணிச்சலுடன் காப்பாற்றும் பெண்