உளுந்து களி | Ulundhu Kali | Black gram porridge | Urad dal kali | Samayal kurippu 
உளுந்து களி | Ulundhu Kali | Black gram porridge | Urad dal kali | Samayal kurippu