செய்வினையை நீக்கும் எளிய பரிகாரமுறை | seivinaiyai pokkum yeliya parikaara muraikal 
செய்வினையை நீக்கும் எளிய பரிகாரமுறை | seivinaiyai pokkum yeliya parikaara muraikal