இலங்கையை கைப்பற்றிய சோழன் | தமிழர் வரலாறு பதிவு - 23 | BioScope | Raja Raja Chola conquered half of Sri Lanka 
இலங்கையை கைப்பற்றிய சோழன் | தமிழர் வரலாறு பதிவு - 23 | BioScope | Raja Raja Chola conquered half of Sri Lanka