யாழில் உணவகத்தின் முன் இருந்த வயோதிபருக்கு சூடு தண்ணீர் ஊற்றும் மிருகம்! | How is it possible by us!! we are human or not? 
யாழில் உணவகத்தின் முன் இருந்த வயோதிபருக்கு சூடு தண்ணீர் ஊற்றும் மிருகம்! | How is it possible by us!! we are human or not?