மூன்றாவது நாளாக தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் மொசூல் | Day 3 of the battle for Mosul 
மூன்றாவது நாளாக தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் மொசூல் | Day 3 of the battle for Mosul